Velkommen Om foreningen Bestyrelsen Vedtægter

Planlagte ferniseringer 2018

Afholdte udstillinger Indkøbte værker Arrangementer Bliv medlem Links
 

Vedtægter for

Korup Sogns Kunstforening

§ 1.

Foreningens navn er:

Korup Sogns Kunstforening

 

Foreningen har hjemsted på adressen:

Korupvej 40, 5210 Odense NV

 

§ 2.

Foreningens formål er:

         a.    at arrangere udstillinger i sognegården ved Korup Kirke.

         b.   at udbrede kendskabet til og forståelse for kunst.

         c.    at indkøbe kunstværker til bortlodning blandt foreningens medlemmer.

§ 3.

Som medlem kan optages enhver, der vil støtte foreningens formål jf.r.

§ 2. Indmeldelse kan ske i løbet af et kalenderår ved indbetaling af kontingent fra kalenderårets begyndelse.

Udmeldelse kan kun ske skriftligt til formanden.

Tilbagebetaling af kontingent kan ikke finde sted.

 

§ 4.

Kontingent for indeværende kalenderår fastsættes på foreningens generalforsamling. Kontingentet forfalder halvårligt den 1. 3. og 1. 9., og skal være kassereren i hænde senest den 10. i måneden.

 

§ 5.

Regnskabsåret er kalenderåret.

 

§ 6.

Bestyrelsen består af 7 medlemmer, hvoraf 2 udpeges af menigheds­rådet. Vedkommende sidder i hele menighedsrådsperioden. De øvrige 5

medlemmer vælges for 2 år ad gangen, 2 i lige år, 3 i ulige år. Suppleanter, revisor og revisorsuppleant vælges for 1 år ad gangen.

Bestyrelsen konstituerer sig selv.

Bestyrelsen fører beslutningsprotokol over afholdte møder, samt en kassebog og en gevinstbog.

Ved køb af kunstgenstande skal 4 bestyrelsesmedlemmer stemme for købet.
 

§ 7.

Den ordinære generalforsamling, der er foreningens øverste myndighed, afholdes hvert år i februar måned. Indkaldelse sker senest 14 dage før generalforsamlingen ved udsendelse af e-mail til medlemmerne. Medlemmer, som ikke har e-mail, vil få indkaldelse pr. brev.

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde følgende punkter:

         1.  Valg af dirigent

         2.  Formanden aflægger beretning.

         3.  Kassereren aflægger det reviderede regnskab.

         4.  Forslag fra medlemmer og bestyrelse.

         5.  Fastsættelse af kontingent.

         6.  Valg af bestyrelsesmedlemmer.

         7.  Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen

         8.  Valg af 1 revisor.

         9.  Valg af 1 revisorsuppleant

         10. Eventuelt.

         11. Bortlodning af de indkøbte værker.

 

§ 8.

Forslag, som medlemmerne ønsker behandlet på den ordinære generalforsamling, skal skriftligt være indleveret til bestyrelsen senest 1 uge før generalforsamlingen afholdes.

 

§ 9.

På generalforsamlingen træffes beslutning ved almindeligt stemmeflertal.

Såfremt der ved afstemning opnås stemmelighed, foretages der atter afstemning om samme forslag. Såfremt der atter opnås stemmelighed, er forslaget forkastet. Der kan begæres skriftlig afstemning.

§ 10.

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen, samt på foranledning af mindst ¼ af medlemmerne, når disse har fremsat skriftlig begrundet forslag herom. Der gælder samme indkaldelsesfrist og regler som i § 7.

 

§ 11.

Lovændringen kan kun vedtages, såfremt 2/3 af de fremmødte stemmer for, og ændringen godkendes af menighedsrådet.

 

§ 12.

Foreningen skal økonomisk hvile i sig selv. Administrationsudgifterne afholdes af menighedsrådet, mod at foreningen arrangerer løbende udstillinger i sognegården af såvel kendte som mindre kendte kunstnere. Menighedsrådet kan med 1 års varsel ændre sit økonomiske engagement i foreningen.

 

§ 13.

Foreningens opløsning kan kun ske ved vedtagelse på 2 på hinanden følgende ekstraordinære generalforsamlinger. For at vedtagelse om opløsning kan finde sted, kræves almindelig stemmeflertal blandt de fremmødte medlemmer.

Generalforsamlingen træffer afgørelse om afviklingen.

Aktiverne anvendes til udsmykning i/ved kirke og /eller sognegård.

§ 14.

Bortlodning af de indkøbte kunstgenstande foretages hvert år i forbindelse med den ordinære generalforsamling. Kunstgenstandene kan efter købet beses på hjemmesiden www.korupkunst.dk samt i sognegården på dagen for generalforsamlingen.

Lodtrækningens vilkår er følgende:

Efter indmeldelse har et medlem 1 lod ved den efterfølgende generalforsamling.

Dersom medlemmet ikke vinder, har det 2 lodder det følgende år. Dersom der atter ikke er gevinst, opnås 3 lodder. Maximum antal lodder pr. medlem er 3 lodder. Et medlem kan kun vinde 1 gevinst pr. år uanset antal lodder.

Hvis et medlem bliver udtrukket og ikke ønsker gevinst, kan medlemmet ikke annullere det udtrukne lod. Loddet vil i efterfølgende års udtrækning blive behandlet som udtrukket lod.

Vinder vælger selv sin gevinst.

Dersom et medlem er forhindret i at deltage, kan det indlevere en prioriteringsliste til et bestyrelsesmedlem. Eller man kan aflevere en liste til et andet medlem, som deltager i generalforsamlingen. Prioriteringslisten indleveres senest dagen før generalforsamlingen.

 

 

Således vedtaget på stiftende generalforsamling i Korup Sognegård

den 3. oktober 1993.

§ 4 ændret ved generalforsamlingen den 11. februar 1996.

§ 6 ændret ved generalforsamlingen den 1. februar 1998.

§ 14 ændret ved generalforsamlingen den 6. februar 2000.

§ 14, stk. 9 ændret ved generalforsamlingen den 7. februar 2010.

§ 7, stk. 2 og 3 ændret ved generalforsamlingen den 2. februar 2014.

§ 14 ændret ved generalforsamlingen den 1. februar 2015